S1 Gàidhlig

IMG_5546

Bidh cothroman aig sgoilearan air a’ chiad bhliadhna tìde a chur seachad le sgeulachdan, (beul-aithris na measg), litreachas ùra agus teacsaichean eile a nì an ionnsachadh inntinneach, a leasaicheas an sgilean cànain agus a bheir comas dhaibh tlachd fhaighinn asta. Bidh seo a’ toirt a-staigh prògraman rèidio is telebhisean agus pròiseactan a’ leithid FilmG; a bheireas misneachd is cothroman dhaibh dèiligeadh ri luchd-labhairt Gàidhlig eile ann an diofar shuidheachaidhean.

Pupils in first year will have the opportunity to spend time looking at stories (including beul-aithris / the oral tradition), modern literature and other texts which will enrich their learning, develop their language skills and enable them to find enjoyment.  This will include radio and television programmes and projects such as FilmG; which will will increase their confidence and provide them with opportunities to interact with other Gaelic speakers in a range of situations.

greetings

Comments are closed