N4/5 Gàidhlig

 

IMG_5837

Bheir Gàidhlig Nàiseanta 4 cothrom do luchd-ionnsachaidh sgilean cànain neo-fhillte a leasachadh ann an co-theacsaichean litreachais, cànain, mheadhanan agus cultair.

Cuideachd, bheir an Cùrsa Nàiseanta 4 cothrom do luchd-ionnsachaidh barrachd tuigse fhaighinnair mar a tha cànan ag obrachadh, agus cànan a chleachdadh gus beachdan agus fiosrachadh a chur an cèill sa Ghàidhlig; smuaintean cruthachail agus breithneachadh a chleachdadh gus beachdan agus argamaidean a cho-chur; sgilean breithneachaidh litearrachd agus sgilean pearsanta, eadar-phearsanta agus obrachadh-buidhne a leasachadh; agus barrachd tlachd agus tuigse a bhith aca a thaobh a’ chànain agus a’ chultair aca fhèin, agus cuid dhaoine eile.

 

National 4 Gàidhlig offers learners the opportunity to develop straightforward language skills in the contexts of literature, language, media and culture.

The Course also provides learners with the opportunity to develop an understanding of how language works, and use language to communicate ideas and information in Gaelic, to use creative and critical thinking to synthesise ideas and arguments, to develop critical literacy skills and personal, interpersonal and team-working skills, and to enhance their enjoyment and their understanding of their own language and culture and those of others.

N4CourseSpecGaidhlig English version

N4CourseSpecGaidhlig Gaidhlig version

 

The National 5 Gàidhlig Course enables learners to understand, analyse and evaluate texts in the contexts of literature, language, media and culture, and to create and produce texts. Learners develop their knowledge and understanding of Gaelic cultural heritage and the cultural heritage of others.

http://www.sqa.org.uk/sqa/45677.html

Comments are closed