Higher Gàidhlig

 

IMG_5825

A’ togail air sgilean litearrachd, leasaichidh an Cùrsa Àrd-ìre tuigse air iom-fhillteachd cànain, a’ gabhail a-steach a bhith a’ sgrùdadh raon farsaing de theacsaichean. Leasaichidh an Cùrsa àrd-ìrean de mhion-sgrùdadh agus de thuigse air buaidh cànain.

Building on literacy skills, the Higher Course develops understanding of the complexities of language, including through the study of a wide range of texts. The Course develops high levels of analytical thinking and understanding of the impact of language.

http://www.sqa.org.uk/sqa/47906.html

 

Comments are closed